Možnosti clení u DHL Express pro soukromé osoby

Celnímu řízení podléhají zásilky jakékoliv hodnoty zaslané ze zemí mimo Evropskou unii. V České republice je stanovena hranice pro výpočet celních poplatků ve výši 150 EUR. Pokud je hodnota zásilky do 150 EUR, pak je u zásilek ze zákona vyměřeno DPH. Pokud je hodnota zásilky přes 150 EUR, je u zásilky vyměřeno DPH a clo.

Celní řízení pro firmy | Slovníček pojmů | Brexit

Možnosti clení přes DHL Express pro soukromé osoby:

1. Clení přes DHL Express

První možností, kterou soukromé osoby mají, je vyclení zásilky přes DHL Express.

V tomto případě klient vyplní náš internetový formulář pro celní řízení a my zásilku předložíme na celním úřadu. Klient nám následně bude hradit poplatky vyměřené celním úřadem (DPH, clo, SPD, …) podle celní sazby k danému zboží. Mohou být klientovy účtovány poplatky dle našeho ceníku.

Pokud za klienta odvádíme poplatky vyměřené celním úřadem (DPH, clo, SPD, …), klient hradí poplatek, 2% z celkové částky cel a daní, min. však 484 Kč vč. DPH, za zajištění platby celnímu úřadu.

Mezi další poplatky, které u zásilky mohou vzniknout, patří skladování v celním skladu a vícepoložkové JSD.

Poplatek za skladování v celním skladu se účtuje od 3. dne, kdy se zásilka nachází v České republice a neproběhlo u ní celní řízení. Účtování tohoto poplatku končí v momentě, kdy zásilku celní úřad uvolní z celního procesu. Výše poplatku je 157 Kč vč. DPH plus 3,15 Kč vč. DPH za kilogram zásilky.

Poplatek za vícepoložkové JSD se účtuje v případě vystavení celního prohlášení s více jak 5 položkami. Výše poplatku je 157 Kč vč. DPH za každou položku navíc (tzn. šestou a další).

2. Klient si clí sám na celním úřadě (předávací protokol)

Druhou možností je, že si klient proclí zásilku sám na celním úřadu nebo prostřednictvím portálu Celnička. Klient hradí poplatky vyměřené celním úřadem přímo celnímu úřadu. V tomto případě může také vzniknout poplatek za skladování v našem celním skladu (pokud je zásilka v České republice skladována déle než 3 dny a nebylo doloženo proclení zásilky).

Pokud si chce klient zásilku proclít sám, je potřeba v našem celním formuláři zadat, že klient nesouhlasí s našimi podmínkami. Jakmile zásilka přijede do České republiky, bude klientovi na jeho emailovou adresu zaslán předávací protokol a dostupné podklady od odesílatele. Klient může zásilku proclít na místo příslušném celním úřadu pro daný sklad (Praha - Pražská 180, 250 66 Zdiby; Brno - Řípská 9,672 06 Brno; Ostrava Mošnov- Gen. Fajtla 372,742 31 Mošnov). Nebo elektronicky přes portál Celnička.

Po ukončení celního řízení na celním úřadu, je nutné zaslat na emailovou adresu uvedenou v emailu dokument o proclení (JSD). V případě elektronického proclení informuje celní úřad o proclení DHL. Po dodání důkazu o proclení je možné zásilku vydat nebo doručit.

3. Odmítnutí neproclené zásilky

Poslední možností je odmítnutí zásilky před proclením. V tomto případě se DHL Express spojí s plátcem přepravy ohledně zaslání zpět nebo zničení pod celním dohledem.Celní formulář

K proclení zásilky je nutné vyplnit náš celní formulář DHL4U, který je automaticky zaslán na e-mail, popř. telefon, zadaný odesílatelem na faktuře a nákladovém listu, či kontakt uvedený v naší databázi. Klient po otevření tohoto formuláře postupuje následovně:

 • Zadá, zda se jedná o zásilku pro soukromou osobu, nebo firmu.
 • Vygeneruje si EORI číslo.
 • Zadá způsob proclení.
 • Zkontroluje si podklady od odesílatele.
 • Uvede přesný popis zboží, převažující materiál, ze kterého je zboží vyrobeno a číslo položky na faktuře (značí vždy daný řádek).

Na příkladu si popíšeme fakturu se dvěma řádky (položkami), přičemž první položka je tričko a druhá položka jsou boty:Nejčastější způsoby osvobození od celních poplatků pro soukromé osoby

Stěhování

(čl. 3 - 11 NR 1186/2009; více informací naleznete na stránkách celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/informace-pro-fyzicke-osoby/...

První situací, kdy zásilka může být osvobozena od celních poplatků, je navržení k osvobození z důvodu stěhování. Článek musí splňovat následující podmínky:

 • pokud daná osoba pobývala v zahraničí déle než 12 měsíců a jsou doloženy dokumenty prokazující podmínky pro uznání čl. 3 -11.
 • Příjemce dodá podepsanou plnou moc, důkaz o pobytu v zahraničí delším než 12 měsíců (smlouva o bydlení, smlouva o studiu, pracovní smlouva apod.), letenky, pas a přesný seznam věcí s jejich vlastní hodnotou (zboží v zásilce musí být používané). Posouzení tohoto článku závisí na celním úřadě.
Zboží mezi fyzickými osobami do 45 EUR

(čl. 25 NR 1186/2009; více informací naleznete na stránkách celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/informace-pro-fyzicke-osoby/...

Pokud soukromá osoba zasílá jiné soukromé osobě zásilku, jejíž hodnota je do 45 EUR, může být tato zásilka navržena k osvobození od celních poplatků (nikoli od poplatků DHL). O osvobození rozhoduje celní úřad, který si může vyžádat doložení hodnoty daného zboží. Klient může doložit hodnotu např. pomocí objednávky, platby nebo jiným způsobem. (internetovým odkazem na podobné či totožné zboží apod.).

Od dovozního cla může být osvobozeno zboží neobchodní povahy v každé zásilce, zasílané mezi fyzickými osobami nepodnikajícími, jen do hodnoty 45 EUR, včetně hodnoty zboží uvedeného níže, aniž by za zboží bylo nebo bude placeno.

a) tabákové výrobky: – 50 kusů cigaret, nebo
– 25 kusů cigarillos (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus), nebo
– 10 kusů doutníků, nebo
– 50 gramů tabáku na kouření, nebo
– úměrná souprava těchto výrobků

b) alkoholické nápoje:
– destiláty a lihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemových; nedenaturovaný ethylalkohol s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více: 1 litr, nebo
– destiláty a lihoviny, aperitivy vyrobené z vína nebo alkoholu, tafia, saké nebo podobné nápoje s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22% objemových; šumivá vína, likérová vína: 1 litr nebo úměrná souprava těchto výrobků, a
– nešumivá vína: 2 litry

c) parfémy:
50 gramů, nebo toaletní vody: 0,25 litru.Komodity se speciálními požadavky a zvýšenou celní kontrolou

 • Potraviny

Pokud se v zásilce nachází potraviny, je nutné doložit přesné složení dané komodity. Dále je od příjemce potřeba plná moc pro zastupování v celním řízení, objednávka a platba. Pokud příjemce nemá platbu a/nebo objednávku, je nutné doložit čestné prohlášení s důvodem, proč dané dokumenty nelze poskytnout a doplnit je o odkazy na stejné či podobné zboží na internetu. Tato komodita je ve zvýšené celní kontrole, proto je nutné počítat s případným zdržením v celním řízení.

 • Alkohol /tabák /cigarety

K proclení zásilky je po příjemci vyžadována plná moc, objednávka a platba. Tato komodita je ve zvýšené celní kontrole, proto i zde počítejte s případným zdržením v celním řízení. Spotřební daň je vyměřena celním úřadem na dovozu. Při překročení dovozního limitu, musí být zboží opatřeno kolky, jinak zásilku nelze propustit. V tomto případě se postupuje dle instrukcí plátce přepravy. Zásilka je buď vrácena nazpět odesílateli nebo je zničena pod celním dohledem v České republice.
Dovoz alkoholu pro osobní spotřebu je dán zákonem o spotřebních daních, § 4, odst. 5, zákona o SPD 353/2003 Sb.

(5) Pro účely odstavce 1 písm. f) se za množství vybraných výrobků pro osobní spotřebu považuje množství, které nepřesahuje u

a) minerálních olejů, s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, množství dopravované v běžných nádržích (§ 63 odst. 2) zvýšené o 20 l,
b) zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně 5 tlakových nádob,
c) lihovin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího definici a popis lihovin 10 l konečných výrobků,
d) piva 110 l,
e) meziproduktů 20 l,
f) vína 90 l, z toho u šumivých vín 60 l,
g) cigaret 800 kusů,
h) cigarillos nebo doutníků o hmotnosti nejvýše 3 g/kus 400 kusů,
i) ostatních doutníků 200 kusů,
j) tabáku ke kouření 1 kg.

 • Obrazy, umělecká díla, sběratelské předměty

Tyto položky mohou být procleny až po dodání plné moci od příjemce, objednávky a platby. Pro tištěné obrazy není potřeba plné moci ani objednávky a platby - zboží se řadí do tištěných výrobků. První sníženou sazbu DPH lze uplatnit po splnění podmínek v příloze 4. zákona o DPH. Tato komodita je ve zvýšené celní kontrole, proto počítejte s případným zdržením v celním řízení.

 • Starožitnosti

Pro proclení tohoto druhu komodit je nutné poskytnout plnou moc a musí být prokázáno stáří 100 a více let. První sníženou sazbu DPH lze uplatnit po splnění podmínek v příloze č. 4 zákona o DPH. Tato komodita je ve zvýšené celní kontrole, proto počítejte s případným zdržením v celním řízení.

 • Rostliny

Pro proclení této komodity je nutné doložit plnou moc od příjemce, objednávku a platbu. U zásilky musí být originální vyhotovení fytosanitárního osvědčení, bez kterého není možné zboží odbavit. Na místě vstupu do EU musí proběhnout FYTO kontrola. Kontrolu na vstupu v CZ může zajistit DHL za poplatek 800 Kč + DPH dle ceníku nebo si ji příjemce může zařídit sám (je nutno ze strany příjemce kontaktovat odpovědné orgány UKZUZ + CU). Tato komodita je ve zvýšené celní kontrole, proto počítejte s případným zdržením v celním řízení. Dovoz této komodity je nutné předem avizovat společnosti DHL Express s.r.o.

 • Vysokohodnotové zásilky

Pokud je hodnota zásilky, u které celní poplatky hradí příjemce (servis DTU), nad 1 000 EUR, je potřeba s námi uzavřít plné moci.
Pokud je hodnota zásilky, u které celní poplatky hradí odesílatel (servis DTP) nad 2 000 EUR, je potřeba s námi uzavřít plné moci.Zakázané komodity:

 • Léky, doplňky stravy

Dovoz léčivých přípravků na soukromou osobu je zakázán. Zda se jedná o léčivo posuzuje Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění. Celní úřad postoupí posouzení na SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv), který pouze vydá stanovisko, zda se jedná o léčivý přípravek či nikoliv. Veškerá ostatní rozhodnutí jsou v pravomoci celního úřadu. Dle doporučení SUKL by se příjemce měl obrátit na specializované firmy mající povolení k dovozu léčivých přípravků nebo vyhledat lékařskou péči v České republice, kde mu bude předepsán přípravek se stejným nebo obdobným složením dostupný v ČR.

Co se týče doplňků stravy, zakázané komodity se týkají především:
– vitamínu D3 (nad 1 000 IU)
– melatoninu
– Yohimbine
– Glutathion (GSH)
– kolagen a želatina je povolena dovážet v množství do 2 Kg. (rybí – Marine je povolen)

 • Živočišné produkty (mléko, maso a výrobky z nich, apod.)
 • Živá zvířata, včetně savců, plazů, ryb, bezobratlých, obojživelníků, ptáků, hmyzu, larev a kukel.
 • Lovecké (zvířecí) trofeje, části zvířat jako například slonovina, žraločí ploutve, zbytky zvířat nebo popel a vedlejší produkty živočišného původu spadající pod úmluvu CITES.
 • Lidské ostatky nebo popel.
 • Neražené drahé kovy (jakýkoliv cenný kov, obvykle ve formě cihel nebo slitků).
 • Hotovost (zákonná platidla – bankovky, mince).
 • Volně ložené drahokamy a polodrahokamy (broušené nebo nebroušené, leštěné i neleštěné).
 • Celé střelné zbraně, munice, výbušniny, zbraně poháněné stlačeným vzduchem, imitace a repliky střelných zbraní.
 • Nelegální zboží jako například padělané zboží, narkotika.
 • Dále majetek, jehož přeprava je zakázána jakýmkoliv zákonným předpisem či nařízením jakékoliv federální, státní vlády, či místní samosprávy v jakékoliv zemi, do které nebo přes kterou se zásilka přepravuje.
 • Radioaktivní látky.
 • Toxické plyny.
 • Infekční látky klasifikované do kategorie A.
 • Jiné nebezpečné zboží, které převyšuje limity omezeného množství ADR a IATA.

Více informací naleznete na: https://www.dhlproeshopy.cz/blog/clanek/zakazane-zbozi-v-siti-... .Platba celních poplatků


Hodnota poplatků do 130 Kč

Hradí se online platbou, nebo převodem na účet.

Hodnota poplatků ve výši 130 Kč – 30 000 Kč

Lze uhradit online platbou, předem převodem na účet či při doručení zásilky kurýrovi a to hotově nebo kartou přes terminál.

Hodnota poplatků nad 30 000 Kč

Platba možná pouze online, převodem na účet nebo kartou při doručení kurýrem. V tomto případě není možná platba hotově.EORI číslo

EORI číslo je identifikační číslo, které musí mít každý, kdo chce importovat či exportovat zboží. Soukromé osoby si jej generují u každé zásilky zvlášť na stránkách celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/eoriadhoc.aspx.

Po zadání osobních údajů se EORI číslo zobrazí v zeleném rámečku ve formátu CZ a čísla.

Více informací naleznete na stránkách celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/defau....Servis udávající platbu celních poplatků

DTP (Duties and Taxes Paid)

DTP je servis, díky kterému se odesílatel (popřípadě třetí strana) zavazuje, že uhradí veškeré celní poplatky, které vzniknou u při dovozu zboží, pokud je zásilka propuštěna do režimu volný oběh společností DHL Express. Tento servis musí být odesílatelem uveden na nákladovém listu před odesláním zásilky. I když je zásilka zaslána se službou DTP a příjemci tak nevzniká povinnost hradit celní poplatky, potřebujeme od příjemce součinnost v celním řízení.

DTU (Duties and Taxes Unpaid)

DTU kdy hradí celní poplatky příjemce zásilky.IOSS

IOSS je služba, kdy je zahraniční subjekt registrován k DPH na území Evropské unie a své zboží tak již prodává s DPH. Aby mohla být služba celním úřadem uznána, IOSS musí být zadáno do systému odesílatelem před odesláním zásilky. Je platná pouze pro zásilky do 150 EUR. IOSS jinými slovy znamená, že při clení zásilky v České republice příjemce již DPH nehradí, jelikož jej odvedl při nákupu samotného zboží.

Dopravné

Dopravné je nezbytnou položkou pro výpočet cla a DPH bez ohledu na to, zda je vyměřeno. Celní úřad v České republice neakceptuje dopravné zdarma či nulové. V případě, že není dopravné vyčísleno, doloženo nebo zohledněno platnou dodací podmínkou musíme dopočítat dopravné dle tabulek pro příslušný druh přepravy (výše se určuje dle země odeslání, váhy zásilky). Dopravné příjemce ani odesílatel znovu nehradí, je použito pro výpočet celních poplatků (DPH a clo).

Faktura

Pro celní řízení je nutná faktura. Na faktuře musí být uveden odesílatel, příjemce, přesný popis zboží, množství, měna a cena jednotlivého zboží které se v zásilce nachází. Každý druh zboží musí být na faktuře jasně identifikovatelný a uveden zvlášť – na samostatném řádku.
Celní řízení pro firmy | Slovníček pojmů | Brexit