Možnosti clení u DHL Express pro soukromé osoby

Celnímu řízení podléhají zásilky jakékoliv hodnoty zaslané ze zemí mimo Evropskou unii. V České republice je stanovena hranice pro výpočet celních poplatků ve výši 150 EUR. Pokud je hodnota zásilky do 150 EUR, pak je u zásilek ze zákona vyměřeno DPH. Pokud je hodnota zásilky přes 150 EUR, je u zásilky vyměřeno DPH a clo.

Celní řízení pro firmy | Slovníček pojmů | Brexit

Možnosti clení přes DHL Express pro soukromé osoby:

1. Clení přes DHL Express

První možností, kterou soukromé osoby mají, je vyclení zásilky přes DHL Express.

V tomto případě nám klient vyplní náš internetový formulář pro celní řízení a my zásilku proclíme na celním úřadě. Klient nám následně bude hradit poplatky vyměřené celním úřadem (DPH, případně clo) podle hodnoty zásilky. Dále mohou být klientovy účtovány poplatky dle našeho platného ceníku.

Pokud za klienta odvádíme poplatky vyměřené celním úřadem (DPH případně clo), pak klient hradí poplatek 484 Kč vč. DPH za odvedení platby celnímu úřadu. Pokud hodnota zásilky přesáhne 27 500 Kč, pak klient hradí poplatek ve výši 2 % z hodnoty zásilky.

Mezi další poplatky, které u zásilky mohou vzniknout, patří skladování v celním skladě a vícepoložkové JSD.

Poplatek za skladování v celním skladě se účtuje od 3. dne, kdy se zásilka nachází v České republice a neproběhlo u ní celní řízení. Účtování tohoto poplatku končí v momentě, kdy zásilku celní úřad uvolní z celního procesu. Výše poplatku je 157 Kč vč. DPH plus koeficient 3,15 Kč vč. DPH za každý kilogram zásilky.

Poplatek za vícepoložkové JSD se účtuje v případech, kdy se v zásilce nachází více než 5 položek rozdílného druhu. Výše poplatku je 157 Kč vč. DPH za každou položku navíc (tzn. šestou rozdílného druhu a další).

2. Klient si clí sám na celním úřadě (předávací protokol)

Druhou možností je, že si klient proclí zásilku sám na celním úřadě. Klient hradí poplatky vyměřené celním úřadem (DPH případně clo) na základě hodnoty zásilky. V tomto případě může také vzniknout poplatek za skladování v našem celním skladě (pokud je v České republice zásilka skladována déle než 3 dny a nebyla proclena).

Pokud si chce klient zásilku proclít sám, je potřeba v našem celním formuláři zadat, že klient nesouhlasí s našimi podmínkami. Jakmile zásilka přijede do České republiky, bude klientovi na jeho emailovou adresu zaslán předávací protokol a faktura od odesílatele. Klient si následně musí zakoupit dokument JSD, který správně vyplní a dostaví se na celní úřad, kam jeho zásilka spadá (Praha Zdiby - Pražská 180, 250 66 Zdiby; Brno - Řípská 9,672 06 Brno; Ostrava Mošnov- Gen. Fajtla 372,742 31 Mošnov) a vyclí si zásilku osobně.

Po ukončení celního řízení na celním úřadě, je nutné zaslat na emailovou adresu celni@dhl.com dokument o proclení (JSD) s upřesněním, zda si klient přeje osobní odběr na naší pobočce (Ostrava Mošnov - Areál leteckého Carga, modul 8; Brno - Letiště Brno-Tuřany; Praha Zdiby - Parkerova 626, Klecany) v ten samý den, anebo doručení zásilky na adresu následující pracovní den.

3. Odmítnutí neproclené zásilky

Poslední možností je odmítnutí zásilky. V tomto případě se DHL Express spojí s odesílatelem ohledně jejího zaslání nazpět, nebo zničení pod celním dohledem. Pokud ještě zásilka nebyla proclena, pak příjemce v České republice za odmítnutí nic nehradí.Celní formulář

K proclení zásilky je nutné vyplnit náš celní formulář DHL4U, který je automaticky zaslán na e-mail, popř. telefon, zadaný odesílatelem na faktuře a nákladovém listu. Klient po otevření tohoto formuláře postupuje následovně:

 • Zadá, zda se jedná o zásilku pro soukromou osobu, nebo firmu.
 • Vygeneruje si EORI číslo.
 • Zadá způsob proclení.
 • Zkontroluje si podklady od odesílatele.
 • Uvede přesný popis zboží, převažující materiál, ze kterého je zboží vyrobeno, a číslo položky na faktuře (značí vždy daný řádek).

Na příkladu si popíšeme fakturu se dvěma řádky (položkami), přičemž první položka je tričko a druhá položka jsou boty:Nejčastější způsoby osvobození od celních poplatků pro soukromé osoby

Stěhování

(čl. 3 NR 1186/2009; více informací naleznete na stránkách celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/informace-pro-fyzicke-osoby/...

První situací, kdy zásilka může být osvobozena od celních poplatků, je stěhování. Článek na stěhování lze uznat, pokud daná osoba pobývala v zahraničí déle než 12 měsíců a pokud jsou doloženy potřebné dokumenty. Od příjemce je potřeba dodat plnou moc, důkaz o pobytu v zahraničí delší než 12 měsíců (smlouva o bydlení, smlouva o studiu, pracovní smlouva apod.), letenky, pas a přesný seznam věcí s jejich vlastní hodnotou (zboží v zásilce musí být používané). Posouzení tohoto článku závisí na celním úřadě.

Zboží mezi fyzickými osobami do 45 EUR

(čl. 25 NR 1186/2009; více informací naleznete na stránkách celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/informace-pro-fyzicke-osoby/...

Pokud soukromá osoba zasílá jiné soukromé osobě zásilku, jejíž hodnota je do 45 EUR, pak může být tato zásilka osvobozena od celních poplatků (nikoli ale od poplatků DHL). O osvobození rozhoduje celní úřad, který si může k doložení vyžádat hodnotu jednotlivých položek. Klient může doložit hodnotu např. pomocí objednávky dané položky, platby, nebo jiný způsob doložení tržní hodnoty dle skutečnosti (například internetový odkaz na podobné či totožné zboží apod.).

Od dovozního cla je osvobozeno zboží neobchodní povahy v každé zásilce jen do hodnoty 45 EUR, včetně hodnoty zboží uvedeného níže, aniž by příjemce odesílateli cokoli platil.

a) tabákové výrobky: – 50 kusů cigaret, nebo
– 25 kusů cigarillos (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus), nebo
– 10 kusů doutníků, nebo
– 50 gramů tabáku na kouření, nebo
– úměrná souprava těchto výrobků

b) alkoholické nápoje:
– destiláty a lihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemových; nedenaturovaný ethylalkohol s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více: 1 litr, nebo
– destiláty a lihoviny, aperitivy vyrobené z vína nebo alkoholu, tafia, saké nebo podobné nápoje s obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22% objemových; šumivá vína, likérová vína: 1 litr nebo úměrná souprava těchto výrobků, a
– nešumivá vína: 2 litry

c) parfémy:
50 gramů, nebo toaletní vody: 0,25 litru.Komodity se speciálními požadavky a zvýšenou celní kontrolou

 • Potraviny

Pokud se v zásilce nachází potraviny, celní úřad potřebuje doložit přesné složení dané položky. Dále je od příjemce potřeba plná moc pro zastupování v celním řízení, objednávka a platba. Pokud příjemce nemá platbu a/nebo objednávku, pak je nutné na celní úřad doložit čestné prohlášení s důvodem, proč dané dokumenty nelze poskytnout, a doplnit je o odkazy na stejné či podobné zboží na internetu. Tato komodita je ve zvýšené celní kontrole, proto je nutné počítat s případným zdržením v celním řízení.

 • Alkohol /tabák /cigarety

Soukromá osoba si může dovézt maximálně do 10 litrů tvrdého alkoholu. Pro proclení zásilky je po příjemci vyžadována plná moc, objednávka a platba. Tato komodita je ve zvýšené celní kontrole, proto i zde počítejte s případným zdržením v celním řízení. Spotřební daň je vyměřena celním úřadem na dovozu. Při překročení dovozního limitu nelze zásilku rozdělit, nebo část vyjmout a proclít. V tomto případě se postupuje dle instrukcí plátce přepravy. Zásilka je buď vrácena nazpět odesílateli, nebo je zničena pod celním dohledem v České republice.

Dovoz alkoholu pro osobní spotřebu je dán zákonem o spotřebních daních, § 4, odst. 5, zákona o SPD 353/2003 Sb.

(5) Pro účely odstavce 1 písm. f) se za množství vybraných výrobků pro osobní spotřebu považuje množství, které nepřesahuje u

a) minerálních olejů, s výjimkou zkapalněných ropných plynů dopravovaných v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, množství dopravované v běžných nádržích (§ 63 odst. 2) zvýšené o 20 l,
b) zkapalněných ropných plynů v tlakových nádobách o hmotnosti náplně do 40 kg včetně 5 tlakových nádob,
c) lihovin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího definici a popis lihovin 10 l konečných výrobků,
d) piva 110 l,
e) meziproduktů 20 l,
f) vína 90 l, z toho u šumivých vín 60 l,
g) cigaret 800 kusů,
h) cigarillos nebo doutníků o hmotnosti nejvýše 3 g/kus 400 kusů,
i) ostatních doutníků 200 kusů,
j) tabáku ke kouření 1 kg.

 • Obrazy, umělecká díla, sběratelské předměty

Tyto položky mohou být procleny až po dodání plné moci od příjemce, objednávky a platby. Pro tištěné obrazy není potřeba plné moci ani objednávky a platby - zboží se řadí do tištěných výrobků.  První sníženou sazbu DPH lze uplatnit po splnění podmínek v příloze 4. zákona o DPH. Tato komodita je ve zvýšené celní kontrole, proto počítejte s případným zdržením v celním řízení.

 • Starožitnosti

Pro proclení tohoto druhu komodity je nutné poskytnout plnou moc, certifikát z aukční síně, popřípadě jiný průkaz pravosti (například čestné prohlášení s odkazem na webové stránky, kde bude uveden rok narození a úmrtí autora). Pro zařazení jako starožitnost musí být prokázáno stáří 100 a více let. První sníženou sazbu DPH lze uplatnit po splnění podmínek v příloze č. 4 zákona o DPH. Tato komodita je ve zvýšené celní kontrole, proto počítejte s případným zdržením v celním řízení.

 • Rostliny

Pro proclení této komodity je nutné doložit plnou moc od příjemce, objednávku a platbu. U zásilky musí být originální vyhotovení fytosanitárního osvědčení, které kontroluje ÚKZUZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) a musí proběhnout kontrola. Kontrolu můžeme provést my za poplatek 800 Kč + DPH dle ceníku, nebo si ji příjemce může zařídit sám. Tato komodita je ve zvýšené celní kontrole, proto počítejte s případným zdržením v celním řízení.

 • Vysokohodnotové zásilky

Pokud je hodnota zásilky, u které celní poplatky hradí příjemce (servis DTU), nad 1 000 EUR, je potřeba s námi uzavřít plné moci.
Pokud je hodnota zásilky, u které celní poplatky hradí odesílatel (servis DTP) nad 2 000 EUR, je potřeba s námi uzavřít plné moci.Zakázané komodity:

 • Léky, doplňky stravy

Dovoz léků na soukromou osobu je zakázán. Zda se jedná o léčivo posuzuje celní úřad na základě přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění. Pokud si celní úřad není jistý, tak případ postoupí SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv), který pouze vydá stanovisko, zda se jedná o léčivý přípravek, či nikoliv. Veškerá ostatní rozhodnutí jsou v pravomoci celního úřadu. Dle doporučení SUKL by se příjemce měl obrátit na specializované firmy mající povolení k dovozu léčivých přípravků nebo vyhledat lékařskou péči v České republice, kde mu bude předepsán přípravek se stejným nebo obdobným složením dostupný v ČR.

Co se týče doplňků stravy, zakázané komodity se týkají především:
– vitamínu D3 (nad 1 000 IU)
– melatoninu
– kolagenu živočišného původu (rybí – Marine je povolen)
– Yohimbine
– Glutathion (GSH)
– kolagen a želatina je povolena dovážet v množství do 2 Kg.

 • Živočišné produkty (mléko, maso a výrobky z nich, ryby, mořské plody apod.)

 • Živá zvířata, včetně savců, plazů, ryb, bezobratlých, obojživelníků, ptáků, hmyzu, larev a kukel.

 • Lovecké (zvířecí) trofeje, části zvířat jako například slonovina, žraločí ploutve, zbytky zvířat nebo popel a vedlejší produkty živočišného původu spadající pod úmluvu CITES.
 • Lidské ostatky nebo popel.
 • Neražené drahé kovy (jakýkoliv cenný kov, obvykle ve formě cihel nebo slitků).
 • Hotovost (zákonná platidla – bankovky, mince).
 • Volně ložené drahokamy a polodrahokamy (broušené nebo nebroušené, leštěné i neleštěné).
 • Celé střelné zbraně, munice, výbušniny, zbraně poháněné stlačený, vzduchem, imitace a repliky střelných zbraní.
 • Nelegální zboží jako například padělané zboží, narkotika.
 • Dále majetek, jehož přeprava je zakázána jakýmkoliv zákonným předpisem či nařízením jakékoliv federální, státní vlády, či místní samosprávy v jakékoliv zemi, do které nebo přes kterou se zásilka přepravuje.
 • Radioaktivní látky.
 • Toxické plyny.
 • Infekční látky klasifikované do kategorie A.
 • Jiné nebezpečné zboží, které převyšuje limity omezeného množství ADR.

Více informací naleznete na: https://www.dhlproeshopy.cz/blog/clanek/zakazane-zbozi-v-siti-... .Platba celních poplatků


Hodnota poplatků je do 130 Kč

Pokud jsou celní poplatky do 130 Kč, pak je klient musí uhradit online platbou, nebo převodem na účet.

Hodnota poplatků ve výši 130 Kč – 30 000 Kč

Pokud jsou poplatky od 130 Kč do 30 000 Kč, pak je klient může uhradit online platbou, převodem na účet, či u převzetí zásilky kurýrovi a to hotově, nebo kartou přes terminál.

Hodnota poplatků nad 30 000 Kč

Pokud je celní dluh nad 30 000 Kč, klient jej může uhradit online platbou, převodem na účet, nebo kartou u kurýra. V tomto případě není možná platba hotově.EORI číslo

EORI číslo je identifikační číslo, které musí mít každý, kdo chce importovat či exportovat zboží. Soukromé osoby si jej generují u každé zásilky zvlášť na stránkách celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/eoriadhoc.aspx.

Po zadání osobních údajů se EORI číslo zobrazí v zeleném rámečku ve formátu CZ a čísla.

Více informací naleznete na stránkách celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/defau....Servis udávající platbu celních poplatků

DTP (Duties and Taxes Paid)

DTP je servis, díky kterému se odesílatel (popřípadě třetí strana) zavazuje, že uhradí veškeré celní poplatky, které vzniknou u clení zásilky, pokud je zásilka clena přes DHL Express. Tento servis musí být odesílatelem uveden na nákladovém listě před odesláním zásilky. I když je zásilka zaslána se službou DTP a příjemci tak nevzniká povinnost hradit celní poplatky, zásilka musí být proclena a k proclení potřebujeme od příjemce součinnost.

DTU (Duties and Taxes Unpaid)

DTU je nejčastěji využívaný servis. Naleznete jej také na nákladovém listě a v tomto případě hradí celní poplatky příjemce zásilky.IOSS

IOSS je služba, kdy je zahraniční e-shop k platbě DPH registrován na území Evropské unie a své zboží tak již prodává i s DPH. Aby mohla být služba celním úřadem uznána, IOSS musí být uvedeno na faktuře a zadáno do systému ze strany odesílatele před odesláním zásilky. Je platná pouze pro zásilky pro soukromé osoby do 150 EUR. IOSS jinými slovy znamená, že při clení zásilky v České republice příjemce již DPH nehradí, jelikož jej odvedl při nákupu samotného zboží.

Dopravné

Dopravné je nezbytnou položkou pro výpočet cla a DPH bez ohledu na to, kdo jej hradí, tedy i v případě, že klientovi není účtováno. Celní úřad v České republice neakceptuje dopravné zdarma, nulové, ani v ceně zboží. Pro výpočet celních poplatků je nutné jej znát. Pokud není uvedeno na faktuře a klient nám neposkytne objednávku s platbou, kde je dopravné uvedeno, pak musíme dopravné vypočítat přes naše tabulky (jeho výše se určuje dle země odeslání, váhy zásilky a palivového příplatku). Dopravné příjemce ani odesílatel znovu nehradí, je jen použito pro výpočet celních poplatků (DPH a clo).

Faktura

Pro celní řízení i zaslání zásilky je nutné, aby byla vytvořena faktura. Na faktuře musí být uveden odesílatel, příjemce, zboží, které se v zásilce nachází. Každý druh zboží musí být na faktuře uveden zvlášť – na samostatném řádku, každé zboží musí mít svou jednotkovou hodnotu, finální cenu a dále musí být uveden počet kusů a měna.
Celní řízení pro firmy | Slovníček pojmů | Brexit