Přepravní podmínky DHL Express

DHL Express Přepravní podmínky

("Přepravní podmínky")

Při objednávání služeb DHL Vy, jakožto „Odesílatel“ souhlasíte jménem svým, jménem příjemce zásilky („Příjemce“) a jménem kohokoli jiného, kdo je na zásilce zainteresovaný, že se použijí tyto Podmínky.

„Zásilkou“ se rozumí veškeré dokumenty či balíky, které se přepravují na základě jednoho nákladního listu a jejichž přeprava je prováděna způsobem, který DHL zvolí, to je leteckou, silniční či jinou dopravou. „Nákladní list“ musí obsahovat jakýkoli identifikátor Zásilky nebo doklad, který je vyhotoven DHL nebo automatizovaným systémem Odesílatele, jako je etiketa, čárový kód, nákladní či průvodní list, stejně jako elektronické verze výše uvedeného. Každá Zásilka je přepravována s omezenou odpovědností tak, jak je to stanoveno v těchto Podmínkách. Pokud Odesílatel požaduje větší ochranu, může být za příplatek sjednáno pojištění. (Další informace viz níže). „DHL“ se rozumí jakýkoli člen sítě DHL Express Network.

1. Celní odbavení

DHL může provádět kteroukoliv z následujících činností jménem Odesílatele či Příjemce tak, aby mohla poskytovat své služby: (1) vyplnit jakýkoliv dokument, změnit kódy výrobku či služby a zaplatit clo, daně či pokuty, stanovené platnými zákony a předpisy („clo“), (2) jednat jako zástupce Odesílatele pro účely celní a vývozní kontroly a jednat jako příjemce výhradně pro účely ustanovení celního deklaranta k provedení celního odbavení a celního prohlášení a (3) přesměrovat Zásilku celnímu deklarantovi Příjemce či na jinou adresu, a to na žádost osoby, o které se DHL důvodně domnívá, že je osobou oprávněnou.

2. Nepřijatelné zásilky

Zásilka je považována za nepřijatelnou, jestliže:

 • nebylo vyhotoveno celní prohlášení, byť je podle platných celních předpisů požadováno,
 • obsahuje padělané zboží, zvířata, drahé kovy, měnu, drahokamy, zbraně, výbušniny a munici; lidské ostatky; nelegální položky, jako je slonovina a drogy
 • je klasifikována jako nebezpečný materiál, nebezpečné zboží, zakázané předměty nebo předměty, jejichž přeprava je omezena dle IATA (Mezinárodní asociace leteckých dopravců), ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví), ADR (Evropská regulace mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí) či jinou příslušnou organizací („nebezpečné zboží“),
 • má nesprávnou či špatně napsanou adresu, nebo má vadný obal či je její obal nepřiměřený tomu, aby byla zajištěna bezpečná přeprava při vynaložení běžné péče při manipulaci,
 • obsahuje jakýkoli předmět, o kterém DHL usoudí, že jej nemůže bezpečně nebo legálně přepravit

3. Doručování a nedoručitelné Zásilky

Zásilky nelze doručit do P. O. boxů, či na poštovní směrovací číslo. Zásilky jsou doručovány na adresu Příjemce, sdělenou Odesílatelem, ale ne nezbytně jmenovanému Příjemci osobně. Zásilky adresované adresátům s centrálním příjmem zásilek budou doručeny do takového místa.

DHL může Příjemci oznámit plánované doručení či neúspěšné doručení. Příjemci mohou být nabídnuty alternativní způsoby doručení, jako je doručení jiný den, doručení bez potřeby podpisu příjemce, přesměrování zásilky či vyzvednutí zásilky v DHL Service Point. Některé způsoby doručení mohou být na žádost Odesílatele vyloučeny.

V případě, že se Zásilka považuje za nepřijatelnou podle článku 2, anebo je podhodnocená pro celní účely, anebo nelze náležitě zjistit totožnost či adresu Příjemce, anebo Příjemce odmítá Zásilku přijmout nebo zaplatit clo či jiné náklady vzniklé v souvislosti s přepravou Zásilky, vynaloží DHL přiměřené úsilí k tomu, aby Zásilku vrátila Odesílateli na jeho náklady s tím, že pokud se to nepovede, může se DHL Zásilky zbavit, zlikvidovat ji či prodat, aniž by tím vznikla jakákoli odpovědnost vůči Odesílateli nebo komukoli jinému, s tím, že výnos bude použit na úhradu cla, nákladů vzniklých v souvislosti s přepravou Zásilky a souvisejících administrativních nákladů, a zbytek výnosu z prodeje bude vrácen Odesílateli.

DHL je oprávněna zničit Zásilku, kterou podle zákona není možné vrátit Odesílateli, jakož i Zásilku, která obsahuje nebezpečné zboží.

4. Prohlídka

DHL je oprávněna otevřít a prohlédnout Zásilku bez předchozího oznámení Odesílateli, a to z ochranných, bezpečnostních, celních či jiných regulačních důvodů.

5. Přepravné a další platby

Přepravné DHL se vypočítává ze skutečné nebo objemové hmotnosti za kus, podle toho, která je vyšší, a jakýkoli kus může být převážen či přeměřen DHL za účelem potvrzení takové kalkulace.

Odesílatel či Příjemce, v případě, že DHL vystupuje jménem Příjemce, uhradí DHL přepravné a veškeré náklady vzniklé v souvislosti s přepravou Zásilky, jakož i clo vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb DHL a/nebo clo, které DHL uhradila za Odesílatele či Příjemce. Uhrazení cla může být vyžadováno před doručením Zásilky.

V případě, že DHL použije peníze pro celní úřad nebo jako celní zálohu pro Příjemce, který nemá zákaznický účet u DHL, je DHL oprávněna požadovat příplatek.

6. Odpovědnost společnosti DHL

6.1 Odpovědnost DHL je u Zásilek přepravovaných letecky (zahrnujících i doplňkovou silniční dopravu nebo zastávky na cestě) omezena Montrealskou či Varšavskou úmluvou podle toho, která se aplikuje, nebo v případě neexistence takové úmluvy, se odpovědnost za Zásilku rovná: (i) její stávající tržní či deklarované hodnotě, nebo (ii) 22 jednotkám zvláštních práv čerpání na kilogram (přibližně 30 USD na kilogram), a to podle toho, která částka je nižší. Takové limity se rovněž použijí na všechny další druhy dopravy, kromě té, kdy jsou Zásilky přepravovány pouze silniční dopravou, kde se použijí limity uvedené níže.

U přeshraničních Zásilek přepravovaných silniční dopravou, odpovědnost DHL je nebo má se za to, že je omezena v souladu s Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) částkou rovnající se (i) stávající tržní či deklarované hodnotě, nebo (ii) 8.33 jednotek zvláštních práv čerpání na kilogram (přibližně 11,00 USD na kilogram), a to podle toho která částka je nižší. Takové limity se rovněž použijí na vnitrostátní silniční dopravu, pokud vnitrostátní právo nestanoví povinné či nižší odpovědnostní limity.

V případě, že Odesílatel považuje tyto limity za nedostatečné, musí učinit zvláštní prohlášení o hodnotě a požadovat pojištění, jak je popsáno v článku 8 nebo sjednat vlastní pojištění.

Odpovědnost DHL je výhradně omezena pouze na přímou ztrátu a poškození Zásilky a limity na kilogram uvedenými v tomto článku 6. Veškeré jiné druhy ztráty či škody jsou vyloučeny (mimo jiné včetně ušlého zisku, příjmu, úroku, budoucího obchodu), ať už je taková ztráta či škoda zvláštní či nepřímá, a to i v případě, že na riziko takové ztráty nebo škody byla DHL upozorněna.

6.2 DHL vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby Zásilku doručila podle pravidelných dodacích harmonogramů, ale tyto harmonogramy nejsou závazné a netvoří součást smlouvy. DHL nenese odpovědnost za škodu či ztrátu způsobenou zpožděním, ale u některých Zásilek může Odesílatel požadovat omezenou náhradu z důvodu zpoždění podle Podmínek záruky vrácení peněz.

7. Nároky

Veškeré nároky musí být předloženy písemně DHL do třiceti (30) dnů ode dne, kdy DHL Zásilku přijala, v opačném případě nenese DHL žádnou odpovědnost. Nároky jsou omezeny na jeden nárok na Zásilku, jehož vypořádání bude úplným a konečným vypořádáním za veškeré ztráty či škody s tím související.

8. Připojištění zásilky

DHL může obstarat pojištění pokrývající skutečnou hodnotu Zásilky s ohledem na ztrátu či poškození Zásilky a to na základě písemného pokynu Odesílatele, včetně toho, že vyplní část o pojištění na přední straně nákladního listu v automatizovaném systému DHL, a zaplatí příslušné pojistné. Pojištění Zásilky nepokrývá nepřímou ztrátu či škodu, nebo ztrátu či škodu způsobenou zpožděním.

9. Okolnosti mimo kontrolu DHL

DHL nenese odpovědnost za ztrátu či škodu způsobenou okolnostmi mimo kontrolu DHL. Tyto okolnosti zahrnují zejména: elektrické či magnetické poškození či vymazání elektronických či fotografických obrazů, dat či záznamů; vadu či povahové vlastnosti zásilky, přestože jsou DHL známé; jednání či opomenutí osoby, která není zaměstnancem DHL nebo smluvním partnerem DHL – např. Odesílatel, Příjemce, třetí osoba, celní či jiný vládní úředník; „Vyšší moc“ – např. zemětřesení, cyklon, bouře, záplavy, mlha, válka, letecká nehoda, embargo, povstání, občanské nepokoje či stávky.

10. Záruky a odškodnění Odesílatele

Odesílatel odškodní a ochrání DHL před jakoukoli ztrátou nebo škodou vzniklou z porušení následujících záruk a ujištění:

 • veškeré informace poskytnuté Odesílatelem či jeho zástupci jsou úplné a správné;
 • Zásilku je možné přijmout k přepravě podle výše uvedeného článku 2;
 • Zásilka byla zabalena na bezpečném místě spolehlivými osobami a byla chráněna proti neoprávněnému zásahu během přípravy, skladování a přepravy do DHL;
 • Odesílatel jedná v souladu se všemi platnými celními, dovozními, vývozními právními předpisy a právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, sankce, embarga a jinými zákony a předpisy; a
 • Odesílatel získal veškeré nezbytné souhlasy týkající se osobních údajů poskytnutých, včetně údajů Příjemce, jako je emailová adresa či telefonní číslo, jež mohou být vyžadovány pro přepravu, proclení a doručení.

11. Trasy

Odesílatel souhlasí se všemi trasami a odchýleními z tras, včetně možnosti, že Zásilka může být přepravována přes překladiště.

12. Rozhodné právo

Spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito Podmínkami podléhají, ve prospěch DHL, nevýhradní příslušnosti soudů země původu Zásilky, a rovněž se řídí jejím právem, a Odesílatel se tímto neodvolatelně podřizuje takové jurisdikci, pokud platné právo nestanoví jinak.

13. Oddělitelnost

Neplatnost či nevymahatelnost některého ustanovení nemá vliv na jiné ustanovení těchto Podmínek.

14. Dodatek k přepravním podmínkám

Tento dodatek č. 1 blíže upravuje podmínky poskytování služeb DHL, které jsou vymezeny níže a jsou poskytovány společností DHL Express (Czech Republic) s.r.o., se sídlem Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25683446, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27002 (dále jen „Společnost“) Tento dodatek č. 1 spolu s Přepravními podmínkami společnosti DHL Express tvoří jeden celek a platí pro Služby, jak jsou uvedeny níže. Službou se rozumí:

 1. vnitrostátní přeprava Zásilek, kdy místo převzetí Zásilky a místo dodání je na území České republiky a současně jde o následující produkty:
  • Same Day - DHL SAMEDAY SPRINTLINE
  • Time Definite - DHL DOMESTIC EXPRESS 9:00
  • Time Definite - DHL DOMESTIC EXPRESS 12:00
  • Time Definite - DHL DOMESTIC EXPRESS EASY za předpokladu, že jednotlivé kusy nepřesahují hmotnost 50 kg a nejedná se o paletovou Zásilku
 2. přeprava Zásilek do zahraničí, kdy místo převzetí je na území České republiky a místo doručení je v zahraničí a současně jde o následující produkty:
  • Same Day - DHL SAME DAY SPRINTLINE
  • Time Definite - DHL EXPRESS 9:00
  • Time Definite - DHL EXPRESS 12:00
  • Time Definite - DHL EXPRESS EASY
  • Time Definite - DHL EXPRESS ENVELOPE
  • Day Definite - DHL ECONOMY SELECT

za předpokladu, že jednotlivé kusy nepřesahují hmotnost 50 kg a nejedná se o paletovou Zásilku.Bližší vymezení jednotlivých produktů je uvedeno na internetové adrese Exportní služby, Služba Domestic a Služby – Materiály ke stažení

Smlouva o poskytnutí služby se uzavírá na základě objednávky Odesílatele a je uzavřená v okamžiku, kdy Společnost převezme Zásilku k přepravě.

V případě, že dojde mezi Společností a Odesílatelem ke vzniku sporu z poštovní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je možné podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu Českému telekomunikačnímu úřadu, Sokolovská 219, Praha 9, web

Pří uzavření poštovní smlouvy nelze sjednat žádnou odchylku od ustanovení Přepravních podmínek společnosti DHL Express a tohoto dodatku č. 1.

Stáhnout Přepravní podmínky

Dodatek k přepravním podmínkám

Platné Březen 6, 2020